Архив

Tag Archives: активни граждани

Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г. показва застой в развитието на гражданския сектор. Неговата стойност остава непроменена от 2012 г. Тя е 3.3 и определя гражданския сектор в България все още като нестабилен.

За да са щастливи, хората трябва да живеят в мир с природата, със съгражданите и себе си. Поемайки инициативност спрямо тези проблеми, гражданите подобряват качеството на обществото, в което живеят.
  Защо гражданите трябва да бъдат активни? На първо място, за да живеят по-добре. Колкото и невероятно да звучи, помагайки на другите ние помагаме и на себе си. Доброволческите и благотворителни кампании създават усещане за пълноценност и осмисляне на живота. Те сплотяват хората и доказват, че все пак е останала малко човещина в съвременния ни механизиран свят.

Read More

Защо според вас все повече организации и компании избират доброволчеството като механизъм, с който могат да помагат на различни обществени каузи?

Доброволчеството е възможност активно да участваш в промяната на общността, средата, организацията, взаимоотношенията. Каузите, за които се помага с доброволен труд, са все по-предпочитани, поради възможността не просто да даваш, а да действаш, да участваш, да си активен.

Кои сфери или области на подкрепа са най-привлекателни и съответно има ли такива, които остават пренебрегвани?

В България най-предпочитани от доброволците са социалната сфера, подпомагането на деца, семейства и възрастни хора в риск, центрове за хора с увреждания и т.н. Все повече доброволци се ангажират и в застъпничество, в организирането на кампании, свързани с различни общностни цели. Традиционно привлекателни са екологичната сфера, дейностите, насочени към опазване на околната среда.

Ползите за каузите, които са избирани, са очевидни, а какви са ползите за организациите и хората, които упражняват доброволчески труд?

Чрез дейността си като доброволческа организация, всяко НПО участва в процесите на разрешение на обществени проблеми : социални, образователни, екологични, здравни, младежки. А това е смисълът на съществуване на гражданските организации. Доброволците и организациите, в които работят, често са инициатори на иновативни дейности за откриване, изразяване и отговор на някои нужди на обществото. Доброволците и екипите са близо до хората и проблемите им, чувствителни са към тях, имат умения да ги чуят и дефинират, а оттам – и да намират нови решения. Това дава нови идеи и възможности за развитие на самите доброволчески организации. Доброволците във всяка организация са много важен коректив и двигател за нейното развитие. Те имат друга гледна точка и визия, други изисквания и очаквания и когато ги споделят, стават най-големия ресурс на организацията.

Има ли нужда от законодателна рамка, която да регламентира процеса на доброволчество? Защо?

Голяма е необходимостта от приемане на закон, който да регламентира доброволчеството като обществено явление и да установи ясен правен статут на организираното доброволчество в България. Приемането на закон или друг нормативен документ ще очертае правната рамка на доброволческата дейност и ще създаде правна сигурност за доброволците и за организациите, използващи доброволци. Тази законодателна мярка е необходима и отдавна очаквана за насърчаване на доброволчеството в България. Съществуването на регламент в сферата на доброволческия труд, който е много разнообразен като дейност, участници и проблеми, ще гарантира качеството на този труд. Това е важно както за доброволците, така и за организациите, които се занимават с доброволци.
Доброволците са за да помагат на нуждаещите се !


Автор: Симона Стаменова

Да бъдем активни граждани, това означава да бъдем част от активното гражданско общество, да имаме гражданска позиция (тоест мнение, виждане или гледна точка) по въпроси, които засягат обществените дела. И тук е мястото да се каже, че не е нужно да бъдем специалисти в конкретна област, за да изразим мнението си. В някои случаи е нужно точно обратното, тъй като ние изразяваме вижданията си от позицията на граждани, членове на обществото, не от позицията на участващи в конкретната област.

Активните граждани, както и активното общество – това са явления, характерни за развитите и напредналите демокрации. Развитието на демокрацията и развитието на активното общество са в правопропорционална зависимост.

Какво точно правят активните граждани?

Активните граждани следят обществените дела в своето населено място, в своята страна. Те провокират, създават или участват в дебати, отнасящи се до тези дела. Участват в обществени събития и мероприятия. Често следят и сигнализират за нередности спрямо морала и закона. Не очакват лична и своевременна полза от тази своя дейност; съзнават се като част от общност.

Появата и развитието на интернет даде възможност на много хора да бъдат активни граждани. Всеки може да изрази мнението си по конкретен въпрос, както и да проследи други мнения, отнасящи се до същия въпрос и въз основа на сходни виждания (политически, граждански и прочие) да създаде или да се включи във виртуална общност с хора.

Пасивни и активни граждани

Гражданите биха могли да се разделят на две групи: пасивни и активни. Безспорно е, че мнозинството от тези, които движат и развиват в положителна насока обществото, икономиката и науката са активните граждани.

Да бъдеш активен гражданин не означава да загърбиш себе си и да се отдадеш изцяло на обществените процеси. Тъкмо обратното: хората, които имат активна гражданска позиция са тези, които обръщат немалко внимание на личностното си развитие, защото те съзнават, че са част от обществения организъм и като такива, са длъжни да бъдат нужна и необходима част. Тъкмо поради тази причина в този блог има секция „Личностно развитие“.

В следващата публикация ще бъдат изброени някои от конкретните прояви на активните граждани.

Автор: Благовест Цветанов