Архив

Tag Archives: глобализация

 Ина Данева, докторант “Връзки с обществеността“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“


 

Съвременното възприемане на процесите на световна глобализация започва в средата на 18. и началото на 19. век – период, известен с промишлената революция, характеризиращ се със стремителен ръст на индустриалните производителни сили и утвърждаване на капитализма като господстваща икономическа система в световен мащаб. По време на индустриалната революция настъпват промени в структурата на обществото, водещи до повишаване на производителността на труда, бърза урбанизация, световен икономически растеж, което от своя страна предизвиква повишаване на жизнения статус на населението, преминаващо от аграрно общество в съвременна градска цивилизация. Read More